Kalite Güvencesi Sistemi

  • Misyon ve Stratejik Amaçlar
  • Stratejik Plan,
  • Stratejik Hedefler,
  • Performans Raporları,
  • Kurumun Sp Uygulama Sürecinde Kurum İç Ve Dış Paydaşlarıyla Periyodik Olarak Gerçekleştirdiği Toplantılar, Etkinlikler Ve Raporlar,
  • Stratejik Plan Ve Hedeflerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla Uyumunu Gösteren Kanıtlar,
  • Standart Uygulamalar Ve Mevzuatın Yanı Sıra; Kurumun İhtiyaçları Doğrultusunda Geliştirdiği Özgün Yaklaşım Ve Uygulamalarına İlişkin Kanıtlar,
  • İç Kalite Güvencesi: Üniversitemiz sürekli iyileştirme bakış açısını benimsemiş ve bu bakış açısı ile kalite yönetim süreçlerini geliştirmeyi planlamakta ve bu konuda çaba sarf etmektedir. Bununla birlikte; Senato kararıyla oluşturulmuş olan Kalite Kurulu tarafından, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli bir iyileştirme süreci mekanizması henüz oluşturulmuş değildir. Ancak; Birim alt komisyonları tarafından birimlerine ait “Birim İç Değerlendirme Raporu” hazırlanarak Kurum İç Değerlendirme Raporuna referans olacak çalışmalar yapılmıştır.
  • Paydaş Katılımı: Üniversitemizin iç paydaşları; akademik, idari çalışanlar ve öğrenciler; dış paydaşları ise işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb. kişi kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır.
  • Uluslararasılaşma: Üniversitemizin uluslararasılaşma politikası doğrultusunda yapılan uygulamalar sistematik ve kurumun iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. Uluslararasılaşma sadece öğrenci ve personel hareketliliğinin ötesinde, farklı kültürlerin, alışkanlıkların uyum içinde bir arada var olması, çeşitliliğin zenginleşerek üniversite bünyesinde bulunan her bireye sirayet etmesi demektir. Bu bağlamda, üniversitemizin çok farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilere ev sahipliği yapması dünyanın neredeyse t5üm bölgelerinden partner edinmeye çalışması çeşitliliğe verdiği önemin bir kanıtıdır.