Toplumsal Katkı

  • Toplumsal Katkı Stratejisi: Üniversitemiz toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, akademik, sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık, çevre vb. alanlardaki kurumsal faaliyetlerini toplumsal katkıya dönüştürmeyi dikkate alan bir politika benimsemektedir. Yaşam boyu öğrenme, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin arttırılması; bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda topluma katkı sağlanması ve bu yolla kurumsal kültürün oluşmasının sağlanması hedeflenmektedir. Kurumun toplumsal katkı çerçevesinde değerlendirilebilecek tüm faaliyetlerinde iç ve dış paydaşların tamamının sürece dahil edilmesi planlanmaktadır.
  • Toplumsal Katkı Kaynakları: Üniversitemiz toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynakları Rektörlüğün gözetiminde ve denetiminde kamusal tasarruflar neticesinde kullanmaktadır. Üniversitemiz ev sahipliğinde yürütülen kültürel ve sportif faaliyetler için gelen konukların transferi sağlanmaktadır. Aynı zamanda farklı illerde yapılan spor müsabakaları, teknik ve kültürel amaçlı geziler, konferans, seminer vb. programlar için harcırah ve araç tahsisi yapılmaktadır. Bölgesel kurumlardan sosyal sorumluluk projesi için çeşitli kaynaklar var olmakla birlikte İŞKUR, KUZKA, KOSGEB, TUBİTAK, KIZILAY, YEŞİLAY gibi kurum ve kuruluşlar ile iletişim her zaman devam etmektedir.
  • Toplumsal Katkı Performansı: Bir önceki yıla göre değerlendirme yapılarak bir sonraki yılın faaliyetlerinde çeşitlilik ve artışa gidilmektedir. Konferans Salonları, Sosyal Tesisler, Misafirhaneler, Kütüphane hizmetleri sağlanmaktadır.