3.Araştırma-Geliştirme

  • Araştırma Stratejisi: 2015-2019 yılları arasını kapsayan stratejik planımızın uygulama süresi 2019 yılsonu itibariyle sona ermiştir. 2020-2024 yıllarını kapsayacak yeni stratejik planımız Kalite komisyonunun önerileri doğrultusunda kurumun araştırma stratejilerinin eğitim-öğretim odaklı olmasının yanında daha fazla yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri ve stratejileri belirlenmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Ayrıca yeni stratejik planımızda, üniversitemizin araştırma öncelikleri kapsamındaki faaliyetleri için gerekli fiziki/teknik altyapının, mali kaynakların oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik stratejik amaç ve hedeflere yer verilmiştir. Üniversitemiz tarafından katılımcı yöntemlerle hazırlanan 2020-2024 stratejik planımızda;

“Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak” stratejik amaçlarımızdan birisi olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu amaç doğrultusunda; “Üniversitemizin araştırma altyapısını plan dönemi sonuna kadar %20 oranında arttırmak”, “Üniversitemizin mevcut proje, patent başvuru ve belge sayısını plan dönemi sonuna kadar %30 oranında arttırmak”, “Uluslararası alanda öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını her yıl %5 arttırmak”, “üniversitemiz bünyesinde her yıl 60 adet bilimsel etkinliğin düzenlenmesini sağlamak” ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans endeksinde plan dönemi sonunda ilk 50 içerisinde yer almak” gibi ölçülebilir hedefler belirlenmiştir.

Temel olarak araştırma stratejilerimiz gelecekteki başarılarımızın planıdır.  

  • Araştırma Kaynakları: Araştırma - geliştirme faaliyetleri için ihtiyaç duyulan kaynak; özel bütçe, döner sermaye, kurum dışı fonlar ve tezsiz yüksek lisans gelirlerinden elde dilmektedir. Kastamonu Üniversitesi’nin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki alt yapı olarak araştırmacılara sunduğu kaynaklar; Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP), Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR), Merkezi Kütüphane, Teknoloji ve Transfer Ofisi olarak sıralanabilir. Bu altyapı imkânlarından Merkez Bilgehan Bilgili Kütüphanesi 24 saat hizmet verecek şekilde araştırmacılara ve ildeki tüm kullanıcılara açıktır.25 Haziran 2018 tarihli ve 30459 sayılı Resmi Gazete’de kuruluş kararları yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın raporuna göre Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Külliyesinde yaklaşık 10.000 m² alana yayılacak şekilde ve ağırlıklı olarak; Enerji (Sanayide enerji verimliliği), Gıda, Makine İmalat ve sağlık sektörleri faaliyet gösterecektir. Elde edilen kaynakların araştırma-geliştirme faaliyetlerinde (üniversite stratejik planına, ulusal ve bölgesel kalkınma stratejilerine uyumlu temel araştırmalar ve lisansüstü çalışmalarda) kullanılması Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” ve buna bağlı olarak hazırlanmış olan “Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
  • Araştırma Yetkinliği: Üniversitemize atanan araştırma personeli için aranan bilimsel kriterler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirlenmekte ve başvuru sürecini takiben izlenen yazılı sınav uygulamalarında bu nitelikler teyit edilmektedir. Ölçüm nitelikleri ve puanlama sistemi fakülte bünyesinde bulunan Akademik Yükseltme Komisyonlarınca belirlenmektedir. Söz konusu alımlarda atanacak personele ilişkin yetkinlik kriterleri belirlenmekte ve başvurular bu kriterler çerçevesinde kabul edilmektedir.

Kurum bünyesindeki akademik personelin araştırma-geliştirme faaliyetleri sonucu ürettikleri yayın ve projeler araştırmacıların yetkinliklerinin temel göstergesi olmaktadır. Bu yetkinliklerin asgari seviyesi atanma ve yükseltilme kriterleri ile belirlenirken, uygun rekabet ortamının sağlanması yoluyla bu yetkinliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Akademisyenlerin araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi için akademik yükseltme alan ve başarı gösteren akademisyenlere ödül ve plaket takdim edildiği toplantılar düzenlenmektedir.

  • Araştırma Performansı: Üniversitemizde araştırma faaliyetlerinin yasal çerçevesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” ve buna bağlı olarak hazırlanmış olan “Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.