Eğitim-Öğretim

  • Programların Tasarımı ve Onayı: Üniversitemizde yeni bir program açılması her yıl YKS sonucunda oluşan doluluk oranları dikkate alınarak planlanmaktadır. Program açılma işlemleri, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu yıl Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yeni program açma kararı veren Üniversitelere Üniversite Rektörü tarafından sunum yapma zorunluluğu getirmiştir. Yeni program açma, program açma teklifinde bulunan birimin hazırladığı ilgili üst kurulun gerekçeli kararı ve teklif dosyasını içeren verilerin Rektörlüğe müracaatı ile başlamaktadır.
  • Öğrenci Kabulü ve Gelişimi: Üniversitemizde Ulusal ve Uluslararası öğrencilerin kabulü yapılmaktadır. Ulusal öğrenciler her yıl T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından düzenlenen sınav takvimi kapsamında aldıkları puanlara ve tercihlerine istinaden eğitimlerine başlamaktadır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ÖSYM ile 5827 öğrenci yerleşmiştir. Uluslararası öğrenciler ise Kastamonu Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KÜYÖS), Uluslararası Geçerliliği olan Sınavlar, Diğer Üniversitelerin Yaptığı Yabancı Uyruklu Sınavı (YÖS) ve Lise Diploma Puanı ile Tömer eğitimlerini başarı ile tamamladıktan sonra veya bir yıl TÖMER’de eğitim görme şartı ile açılan kontenjana göre yerleşmektedir. Üniversitemizi ÖSYM ile kazanan öğrenciler ilk kayıtlarını e-devlet üzerinden veya şahsen müracaatla akademik birimlere yapabilmektedirler. İlk kayıt ve ders kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler ve akademik personelin Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine her durumda ulaşabilmeleri için Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OİBS) mobil uygulamamız mevcuttur.
  • Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme: Üniversitemiz Bölüm/programlarında öğrenci merkezli eğitim yaklaşımının etkin olarak uygulanabilmesi için “öğrenci memnuniyeti anketi” çalışması yapılmıştır. Öğrenci değerlendirme anketleri yapılarak yeterlilikleri izlenmiştir. Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, dönem içi çalışmalarının, ara sınavlarının ve dönem sonu sınavlarının sonuçlarına göre, ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir ve dersin değerlendirme esasları, dönem çalışması, ara sınav ile dönem sonu sınavlarının ağırlığı net ve açık bir şekilde, dönem başında öğrencilere öğrenci bilgi sistemi yoluyla bildirilir. Tüm bunlar gerçekleştirilirken Kastamonu Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği ve diğer meri mevzuattan yararlanılmaktadır.
  • Öğretim Elemanları: Akademik personelin atam işlemleri esasen açıktan ilan usulüne bağlı olup çalıştırılacağı alana ilişkin Üniversitemizce belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan eğitim ve tecrübe kriterlerini yerine getiren adaylar arasında yapılan yazılı ve sözlü sınav sonucuna ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar”, “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul Ve Esaslar” çerçevesinde bulunan nitelikleri taşımaları kaydıyla atama yapılmaktadır. Akademik personelin atanmasında eğitim açısından yetkinlik diplomalar ile tecrübe açısından yetkinlik ise ilan kriterlerinde belirtilen çalışma şartlarını belgeleyerek kontrol edilmektedir. Akademik personelin ataması açıktan, nakil veya kurum içi unvan değişikliği kapsamında olmasına bakılmaksızın ilgili ilan ve başvuru usullerine tabidir.

Akademik Personelin Ders Görevlendirmeleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40. Maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11. Maddesi çerçevesinde Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uygulanacak Esaslar kapsamında yapılmaktadır. Öğretim elemanı bulunmayan alanlarda ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesi kapsamında dışarıdan ilgili alanda ders verecek kişiler görevlendirilmektedir.

  • Öğrenme Kaynakları: Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmesi için uygun nitelik ve nicelikte 12.000 metrekare kütüphanesi bulunmaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetleri çerçevesinde bütçe ve personel imkânları doğrultusunda tüm birimleri göz önüne alarak planlar yapılmakta ve uygulanmaktadır. Kurumun eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmesi için uygun nitelik ve nicelikte öğrenme kaynakları birimler arası denge gözetilmektedir. Ayrıca bu kaynakların sonuçlarına ilişkin istatistiklerle izlenmektedir. Kurumun eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürmesi için uygun nitelik ve nicelikte erişilebilir öğrenme kaynakları yönetilmekte ve geri bildirimleri alınmaktadır. Kurumun eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmesi için uygun nitelik ve nicelikte erişilebilir öğrenme kaynakları, kurumsal amaçlar doğrultusunda sürdürülebilir şekilde yönetilmektedir.
  • Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi: Üniversitemiz web sayfasında, mezun öğrencilerin bilgi girişi yapıp, bilgilerini güncelleyebilecekleri Mezun bilgi sistemimiz mevcuttur. Mezun bilgi sistemi hakkında tüm üniversitelere bilgilendirme yazısı gönderilmiştir.