Liderlik Yönetim ve Kalite

 • Misyon ve Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Plan,
 • Stratejik Hedefler,
 • Performans Raporları,
 • Kurumun Sp Uygulama Sürecinde Kurum İç Ve Dış Paydaşlarıyla Periyodik Olarak Gerçekleştirdiği Toplantılar, Etkinlikler Ve Raporlar,
 • Stratejik Plan Ve Hedeflerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla Uyumunu Gösteren Kanıtlar,
 • Standart Uygulamalar Ve Mevzuatın Yanı Sıra; Kurumun İhtiyaçları Doğrultusunda Geliştirdiği Özgün Yaklaşım Ve Uygulamalarına İlişkin Kanıtlar,
 • İç Kalite Güvencesi: Üniversitemiz sürekli iyileştirme bakış açısını benimsemiş ve bu bakış açısı ile kalite yönetim süreçlerini geliştirmeyi planlamakta ve bu konuda çaba sarf etmektedir. Bununla birlikte; Senato kararıyla oluşturulmuş olan Kalite Kurulu tarafından, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli bir iyileştirme süreci mekanizması henüz oluşturulmuş değildir. Ancak; Birim alt komisyonları tarafından birimlerine ait “Birim İç Değerlendirme Raporu” hazırlanarak Kurum İç Değerlendirme Raporuna referans olacak çalışmalar yapılmıştır.
 • Paydaş Katılımı: Üniversitemizin iç paydaşları; akademik, idari çalışanlar ve öğrenciler; dış paydaşları ise işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb. kişi kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır.
 • Uluslararasılaşma: Üniversitemizin uluslararasılaşma politikası doğrultusunda yapılan uygulamalar sistematik ve kurumun iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. Uluslararasılaşma sadece öğrenci ve personel hareketliliğinin ötesinde, farklı kültürlerin, alışkanlıkların uyum içinde bir arada var olması, çeşitliliğin zenginleşerek üniversite bünyesinde bulunan her bireye sirayet etmesi demektir. Bu bağlamda, üniversitemizin çok farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilere ev sahipliği yapması dünyanın neredeyse t5üm bölgelerinden partner edinmeye çalışması çeşitliliğe verdiği önemin bir kanıtıdır.

 

Yönetim Sistemi

 • Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı: Üniversitemizin faaliyet alanları olan; Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Uluslararasılaşma ve Toplumsal Katkı süreçleri Rektör Yardımcıları arasında görev paylaşımı ve koordinasyonu ile ilgili Daire Başkanlıkları ( Öğrenci İşleri D. Bşk., Sağlık-Kültür Spor D. Bşk.) ve Koordinatörlükler & Merkezi Uygulama ve Araştırma Müdürlüklerince yürütülmektedir.

Üniversitemizde idari ve destek hizmetleri sunan Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları başta olmak üzere bu birimlerde çalışan personelin eğitim hizmetleri Personel Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Mevzuat ile ilgili konularda Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı gibi dış paydaşlar ile özel dernekler tarafından düzenlenen eğitimlere personelin katılımını sağlamaktadır.

 • Kaynakların Yönetimi: Kastamonu Üniversitesi; insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli kullanmasını güvence altına almak üzere bir yönetim sistemi oluşturmaya çalışmaktadır. Oluşturulacak yönetim sistemi ile kurumun insan ve mali kaynaklarını entegre eden ve kurumsal hafızayı oluşturan bir yapı hayal edilmektedir. Bunun dışında bugüne kadar Üniversitemizde gerekli eğitim şartlarını taşıyan, donanımlı ve yetkin personelin çalıştırılması insan kaynakları politikamız olmuştur. Aynı zamanda bu politikamız; işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturmak, personelimizi mevzuat hükümleri çerçevesinde ve eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmek ile de ilgilidir.
 • Bilgi Yönetim Sistemi: Kurumun her türlü faaliyetlerine ve süreçlerine ilişkin verilerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması öncelikli olarak birimler bazında elektronik/basılı ortamda sağlanmaktadır. Kastamonu Üniversitesi olarak farklı kaynaklardan topladığımız bilgileri çeşitli birimlerimiz ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı destekli otomasyon programları ile analiz ederek faaliyetlerimizin yönetimini etkin bir şekilde sürdürmeye çalışmaktayız.

            Üniversitemizin kullandığı ve üzerinde çalıştığı bilgi sistemleri şunlardır;

 • Personel İşleri Otomasyon Sistemi
 • Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyon Sistemi (BAP) Akademik Personel Proje Talep İşlemleri. Proje Kabul ve Değerlendirme İşlemleri (Yönetim). Proje Süreçleri Takip İşlemleri (BAP Şube), Proje Kapsamında Satın Alma İşlemleri (BAP Şube), Proje Bütçesi Takip İşlemleri (BAP Şube)
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
 • Yemekhanede Bulunan Kartlı Sistem Otomasyonu
 • Görme Engelli Kütüphaneleri Ortak Platformu
 • Akademik Bilgi Sistemi (ABİS)
 • Roaming Özelliğine Sahip Wireless Sistemi
 • Kütüphanemiz Veri Tabanları Ve İntihal Analiz Programları
 • Beden Eğitimi V Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Programı
 • Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı Başvuru Ve Takip Sistemi
 • Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav Sistemi
 • Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Sistemi
 • Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Özel Yetenek Sınav Sistemi
 • Kastamonu Üniversitesi Aday Öğrenci Tercih Robotu
 • Üniversite Yönetim Bilgi Sistemi Program Değerlendirme
 • Destek Hizmetleri: Kurum dışından alınan idari veya destek hizmetleri ve bu hizmetlerin kalitesi ilgili birimlerimizce hazırlanan idari ve teknik şartnamelerle, uygunluğu muayene kabul komisyonlarınca ve hizmetlerin sürekliliği ise yapılan sözleşmelerle güvence altına alınmaktadır. Bu çerçevede kurum tarafından hem personelin hem de öğrencilerin öğle ve akşam yemeği ihtiyaçlarını karşılamak adına gerçekleştirilen ihalenin teknik ve idari şartnamesi kanıt olarak sunulmuştur. Aynı zamanda kurumsal hafızayı güvence altına almak adına Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalelerin hizmet kriterlerini belirleyen teknik ve idari şartnameler de kanıt olarak gösterilebilir.